اخبار

کارگاه حرفه ای مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

زمان انتشار: ۲۸ امرداد، ۱۳۹۸

سمینار کاربردی چرایی آموزش دوره های مدیریت

زمان انتشار: ۱۵ امرداد، ۱۳۹۸