News / بازدید مدیران عامل شرکت پگاه و شرکت مینو از گفتگو

بازدید مدیر عامل شرکت پگاه جناب آقای دکتر جریان و مدیر عامل شرکت مینو جناب آقای مهندس قدری از گفتگو

publish date Jan 9, 2018
۲۳:۴۷ - ۹۷/۰۹/۲۲