اخبار / کنفرانس ملی ICTD توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار

موسسه آموزش عالی گفتگو با افتخار حامی کنفرانس ملی ICTD

 

کنفرانس ملی ICTD

زمان انتشار ۱۷ بهمن، ۱۳۹۶
۰۳:۴۱ - ۹۸/۰۷/۲۳