اخبار

آغاز همکاری گفتگو با روزنامه ی نسل فردا

زمان انتشار: ۱۹ دی، ۱۳۹۶

انتشار آخرین کتاب واحد نشر راهبرد گفتگو

زمان انتشار: ۱۹ دی، ۱۳۹۶