گرایش کیفیت و بهره وری دوره MBA

گرایش کیفیت و بهره وری دوره MBA

گرایش کیفیت و بهره وری دوره MBA 

 

شناخت انواع نظام های کیفی مدیریتی ، الزامات  و چگونگی استقرار استانداردها، سیستم های تضمین، کنترل و بهبود کیفیت، چگونگی تدوین و تنظیم فرایندهای سازمانهای امروزی و ارتباط آنها با یکدیگر، ازجمله موارد بسیار پرکاربرد در سازمانهای امروزی، خصوصا آنها که حوزه کاری بین المللی دارند میباشد که همه اینها دراین گرایش خاص از MBA مورد بحث و بررسی قرارگرفته و آموزش داده میشود.

مدیران ارشد و کارکنان واحدهای تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، بهبود و... از جمله مخاطبین این گرایش خاص هستند.

دروس دوره مدیریت mba گرایش کیفیت و بهره وری

 

۰۲:۱۳ - ۹۸/۰۷/۲۳