مشاور مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری کوثر چرا "گفتگو" را برگزید؟

صحبتی با جناب آقای کرمی

 

 

نیاز روز جامعه و بازار کسب و کار، دانستن زبان تجارت و علم مدیریت است.

زمان انتشار ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶