گفتمان مدیریت باید، گفتمان همیاری و همکاری در بستر ساماندهی و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.

مصاحبه اختصاصی فصل نامه "مکتب گفتگو" با جناب آقای صفوی نژاد، مدیرعامل پاکسان

زمان انتشار ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶